Abonelik Sözleşmesi

Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik Genel Koşulları

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme; Nilüfer  Belediyesi İhsaniye Mah. Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer, Bursa adresinde mukim (Bundan böyle kısaca "Kurum" olarak anılacaktır) ile [EV_ADRES] adresinde mukim Abonenin Adı (Bundan böyle kısaca "Abone" olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

MADDE 2 -Amaç

Abone'lerin burada öngörülen koşullar altında, Kurum kentsel alanı içerisinde bisikletlerin, Abone'lerin sorumluluğu altında istasyonlardan alınıp, tekrar istasyona geri getirilmesi durumlarının açıklanmasıdır.

Madde 3- Abone Kaydı

Abone, Nilespit  mobil, Web  uygulamaları ve  Abone Masaları üzerinden abone kaydı işlemlerini tamamlayacaktır.

MADDE 4- Akıllı Bisiklet Hizmet Sözleşmesi

Abone, Nilespit  mobil  , Web uygulamalarını  ve Abone Masalarını kullanarak Kurum ile olan sözleşme haklarına muktedir olacaktır. Her yeni bisiklet kullanımı kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

MADDE 5- Abonelik Süresi

Abonelik; Kurum ile Abone arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren geçerlidir.

MADDE 6- Ücret Tarifesi v e Abonelik Bedeli

Ücret tarifesi ve abonelik bedeli, Nilüfer  Belediyesi Meclisi tarafından belirlenir ve bu tarifeye göre ücret toplama işlemi gerçekleştirilir. Abone ücret tarifesi ve abonelik bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Abone Üyelik işleminden sonra bisiklet kullanmamışsa hizmetten hiç faydalanmamışsa ücret iadesi isteyebilir.

MADDE 7- Akıllı Bisiklet Abone Yükümlülüğü

Abone'nin yükümlülüğü bisikleti sağlam olarak iade etmek ve Madde-10 hükümlerine riayet etmektir.

MADDE 8- Akıllı bisiklet Abonelik Şartı

Abone yasal yaşta, trafik kurallarına aşina, ayrıca bisiklet sürme vasfına sahip olmalıdır. 18 yaş altı olanlar; kati suretle abone kartına sahip olma ve kullanma hakkına sahip değildirler.

MADDE 9- Akıllı Bisiklet Abone Hakları

Kurum ile Abone arasında yapılan sözleşme, burada belirtilen limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. Bisikletler kullanıma hazır olarak Abone'lere sunulacaktır. Abone alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için  https://nilespit.com   adresinden ve/veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirler. Kurum olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır. Bu süre Abone'nin iletişime geçmesinden itibaren en fazla 15 iş günü alacaktır. Eğer Abone'nin aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değilse Abone başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. Kullanım için uygun olmayan bisikleti Abone 4 dakika içinde iade edecek, sistem Abone'ye başka bir bisiklet verecektir.

MADDE 10- Akıllı Bisiklet Abone Yükümlülükleri

Abone'ler Akıllı bisiklet hizmetini kullanırken;

 1. Hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanmak, sisteme veya bisikletlere, 3. kişilere veya 3. kişilere ait malvarlığına hasar vermemek,
 2. Herhangi bir durumda kendisine tahsis edilen bisikleti 3. şahıslara kullandırmamak ile yükümlüdür, kullandırılması durumunda abonelik iptal edilecektir. 3. Şahıslara kullandırılmasından doğan zararlar Abone'den tahsil edilecektir.
 3. Şehir bisikletlerini yalnızca kişisel seyahat için kullanmak,
 4. Bisikletleri sadece, bisiklet yolu olarak belirtilen, yol çizgileri ile belirlenmiş alanlarda kullanmak. Bu alan dışından kullanımda doğabilecek olumsuzluklardan Kurum mesul tutulamaz.
 5. Bisikletin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin Kuruma   bildirmek. Eğer bisiklet arızadan dolayı istasyona dönemezse,Abone'nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 4 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu Abone'ye ait olacaktır. Bu süre zarfında Kurum belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır.
 1. Abone, bisikletin istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikletler istasyonlara geri getirilir ve kilitlendiğinden emin olarak ilgili yerlere bırakılır.
 2. Bisikletler kullanılmak üzere alınırken, frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması ve son olarak da genel kullanıma uygunluğuna bakılması Abone'nin sorumluluğundadır.
 1. Abone bisikleti Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde ve yasak derecede alkol ve herhangi bir uyuşturucu alarak kullanamaz. Bisiklete zarar veremez. Bisiklete, bisiklet istasyonuna veya kamuya ait diğer eşyalara zarar verilmesi ve zararın tazmin edilmemesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
 1. Bisikletin Abone'de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek Abone'ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ve cezai sorumluluklar Abone'ye aittir. Abone bisiklet kullanılması esnasında meydana gelebilecek zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeden ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Kuruma herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenemeyeceği gibi rücu da edilemez. Aksi durumda Nilüfer  Belediyesine karşı talep edilecek tazminatlardan, açılacak dava veya icra takiplerinden dolayı Nilüfer  Belediyesinin aboneye rücu hakkı her zaman saklıdır.
 2. Bisiklet kullanımından doğan trafik cezalarıAbone'ye aittir.
 3. Kurum bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette Abone'ye teslim etmiştir.
 4. Abone kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri Abone'ye ait olacaktır.
 5. Abone, tek üyelik ile aynı anda en fazla 2 (iki) bisiklet kiralayabilir.Bu hakkın verilmesinin sebebi sistemsel arızalardan dolayı üzerinde bisiklet görünen abonenin başka bisikleti kiralayabilmesi içindir.  Bisikleti istasyondan alabilmesi için abone hesabında en az 3 (üç) TL bakiye bulundurması gerekmektedir. Her bisiklet için 3 (üç) TL, toplamda 2   bisiklet için 6 (altı) TL bakiyesi bulunması gerekmektedir.
 6. Kullanım ücretleri için Kredi yüklemeleri ; Kurum mobil uygulamaları veya https://nilespit.com  web adresinden kredi kartı ile veya Halkevi Abone Masasından nakit olarak  yapılacaktır.
 7. Bildirilen tarihe kadar tahakkuk ettirilen cezaları ödemeyen Abone'lerin abone kartları iptal edilecek ve yasal takibat başlatılacaktır. Yasal tahsilât sürecinde tüm masraflar Abone'ye rücu ettirilecektir.
 8. Kask ve benzeri koruma malzemeleri temini Abone'nin sorumluluğundadır.
 9. Kiralama zamanını takip eden 24 (yirmidört) saat süre zarfında bisikletin teslimi gerçekleşmez ise sistem çalıntı durumuna düşecektir.Teslim edilmeyen bisikletler için Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
 10. Abone Bisikleti Herhangi bir Nilespit istasyonunda bulunan parka teslim etmek zorundadır İstasyonda Park edecek yer olmaması durumunda bir başka istasyondaki boş parka teslim etmek zorundadır.
 11. Kurum Akıllı bisiklet Abone Yükümlülükleri şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Gerektiğinde kurallara uymayan abonelerin aboneliklerini iptal etme yetkisine sahiptir.

MADDE 11- Gizlilik

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MADDE 12- Tebligat Adresi

Taraflar işbu sözleşmede bildirilen tebligat adreslerinin her türlü ihbar, ihtar ve yazılı beyanlar açısından kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul eder.Sözleşmenin yürürlüğünden sonra adres değişikliği olması halinde değişikliğin meydana günden itibaren karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın, muteber ve usulüne uygun olarak sayılacağını Kabul ve taahhüt eder.”

MADDE 13- Mücbir Sebepler

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 14- Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları uygulanacaktır.

MADDE 15- Yetkili Mahkeme v e İcra Daireleri

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Bursa  Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 16- Sözleşmenin Feshi

Kayıt silme işlemi; Abone'nin kendi isteği doğrultusunda ya da sözleşmeye aykırı davranış neticesinde, gerekçe göstermeden Kurum tarafından silinir ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.

MADDE 17- Yürürlük

Abone, Üyelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup elektronik ortamda onayladıktan sonra müracaat etmiş olur ve işbu sözleşme yürürlüğe girer.